در راستای توسعه خدمات الکترونیک به شهرندان تهران از ابتدای مهرماه صدور مجوز تردد کامیون ها در محدوده شهری تهران بزرگ در سامانه مربوطه و به صورت الکترونیک قابل درخواست و دریافت می باشد.

این سامانه با همت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران و توسط شرکت آدریان سامانه نوین تهیه و در اختیار رانندگان و دارندگان کامیون های بالای شش تن متقاضی ورود به محدوده شهری قرار گرفته است.